Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τα έξοδα τροποποίησης της δανειακής σύμβασης

Όταν ο δανειολήπτης επιθυμεί την τροποποίηση των όρων του δανείου που έχει λάβει από μια τράπεζα, διότι θέλει να αλλάξει το συμφωνημένο επιτόκιο και ενδεχομένως και τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου του, μπορεί να υποβάλει αίτημα στην τράπεζα για τροποποίηση της σύμβασης δανείου του με τους νέους όρους που επιθυμεί.

Η τράπεζα, εάν συμφωνεί, μπορεί να εγκρίνει την τροποποίηση, θα τον επιβαρύνει όμως με κάποιο χρηματικό ποσό που το δικαιολογεί ως έξοδα τροποποίησης του δανείου του.

Τα έξοδα τροποποίησης συνιστούν έξοδα διαχείρισης τα οποία η τράπεζα δικαιολογεί ως δαπάνες για τις εργασίες, στις οποίες προβαίνει για την εξέταση και έγκριση του σχετικού αιτήματος. Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τη ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 επιτρέπεται η επιβολή εφάπαξ δαπανών, εφόσον ενημερώνονται πλήρως και αναλυτικά οι καταναλωτές σε προσυμβατικό επίπεδο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: