Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές-δανειολήπτες για τα διακιώματα και τις υποχρεώσεις τους.Προσοχή στα ψιλά γράμματα (ΓΟΣ)

Η δανειακή σύμβαση ως διαρκής ενοχική σχέση συνεπάγεται μία μακρόχρονη συμβατική δέσμευση για τον καταναλωτή. Για το λόγο αυτό, πολλές από τις διατάξεις του δικαίου της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή αναφέρονται στις υποχρεώσεις παροχής επαρκούς πληροφόρησης εκ μέρους του προμηθευτή, δηλαδή των τραπεζών.

Οι τράπεζες χρησιμοποιούν Γενικούς Όρους Συναλλαγών, τους γνωστούς ΓΟΣ.

Πρόκειται για τα <<ψιλά γράμματα>> στις συμβάσεις, τα οποία είναι στην ουσία προδιατυπωμένοι στερεότυποι συμβατικοί όροι, που προορίζονται να διέπουν γενικά και ενιαία όλες τις συναπτόμενες από την τράπεζα συμβάσεις και είναι <<κομμένοι και ραμμένοι>> στα μέτρα της τράπεζας.

Οι τραπεζικές συμβάσεις αποτελούν δηλαδή κατ’ ουσία συμβάσεις προσχώρησης, στις οποίες ο καταναλωτής που <<προσχωρεί>> βρίσκεται εκ των πραγμάτων σε μειονεκτική θέση έναντι της συμβαλλόμενης με αυτόν τράπεζας, καθώς προβαίνει στην κατάρτιση της σύμβασης στερημένος από δυνατότητες ελεύθερης διακιοπρακτικής αυτοδιάθεσης ως προς τη διαμόρφωση και διατύπωση των ΓΟΣ. Στην πραγματικότητα δηλαδή, τα θεωρητικά ελευθέρως συμβαλλόμενα μέρη έχουν άνιση οικονομική και διαπραγματευτική ελευθερία.

Στα <<ψιλά γράμματα>> των δανειακών συμβάσεων προβλέπονται πολύ σημαντικοί όροι, τόσο για τον καταναλωτή-δανειολήπτη όσο και για τον εγγυητή δανείου, οι οποίοι συνήθως τους αγνοούν, σπάνια τους διαβάζουν και δεν προσπαθούν καν να τους κατανοήσουν.

Οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους όρους είναι οι ακόλουθοι: επιβάρυνση με έξοδα διαχείρισης, ποινές για την προεξόφληση δανείου και την πρόωρη λύση της σύμβασης, όροι για τον ανατοκισμό των τόκων, τρόπος υπολογισμού των τόκων του δανείου με βάση το ημερολογιακό έτος, επιβαρύνσεις στη δυνατότητα ελάχιστης καταβολής στις δόσεις, προσδιορισμός απεριόριστης ευθύνης του εγγυητή και παραίτησής του από προβλεπόμενες εκ του νόμου ενστάσεις που θα μπορούσε να προβάλλει κατά της τράπεζας.

Συμπερασματικά πριν από την λήψη απόφασης δανεισμού, ιδιαίτερα όταν η έγκριση γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες, ο καταναλωτής θα πρέπει να ζητά αντίγραφο της προς υπογραφή δανειακής σύμβασης, ώστε να συγκρίνει, με την βοήθεια εξειδικευμένου ανεξάρτητου συμβουλίου, δικηγόρου ή/και λογιστή, όλους τους όρους και τις παραμέτρους της σε σχέση με τις λοιπές προσφορές που υπάρχουν στην αγορά, όπως είδος και ύψος επιτοκίου, διάρκεια, λοιπά κόστη, συνολικές επιβαρύνσεις και έξοδα, έξοδα φακέλου, αμοιβές δικηγόρων, εκτιμητών, εγγραφής προσημείωσης, κόστος ασφάλισης ακινήτου κλπ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: